Perehdyttäjät istuvat neuvotteluhuoneessa ideoimassa sitouttamisen keinoja

10 keinoa sitouttaa - luo perehdytyksestä kustannustehokas kilpailuvaltti

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Niin kliseiseltä kuin tämä sanonta tuntuukin, hyvin suunniteltu on kaiken strategisen tekemisen ydin. Ja niin se on perehdytyksenkin kohdalla. Hyvin suunniteltu perehdytys on vastuullinen keino, jolla voidaan vähentää tietotyön kuormittavuutta, tukea oppimista, jaksamista ja työhyvinvointia. Kun työyhteisö voi hyvin, se on tehokas ja tuo tulosta lähes huomaamatta.


Hyvä ja hyvinvoiva työyhteisö huokuu positiivisuutta ja hyvää oloa myös ulospäin. Työntekijät puhuvat hyvistä työoloista ja jaksamisesta kavereilleen, jolloin sana alkaa kiirimään yhä laajemmalle. Ennen pitkää uudet työntekijät alkavat ottaa yhteyttä ja kilpailevat keskenään paikasta hyvinvoivassa työyhteisössä.

Tänä päivänä puhutaan paljon osaajapulasta ja työsuhteiden kestojen lyhytikäisyydestä. Vaihtuvuus on suurta ja yksi syy siihen on nimenomaan perehdytyksen pintapuolisuus sekä se, ettei työntekijöiden sitouttamiskeinoja ole mietitty loppuun saakka.


Tässä kirjoituksessa haluan tuoda esille perehdytyksen kilpailuvalttina sekä antaa muita keinoja sitouttaa työntekijä työyhteisöön pidemmäksi aikaa.


Kestävää kehitystä edistävässä toiminnassa tietotyön perehdytyksen [Onboarding] tulee olla pidempikestoinen oppimisprosessi ja osaamisen kehittämisen keino, joka suunnitellaan niin yksilön, yhteisön kuin johtamisen tarpeiden mukaan.


Perehdytys luo pohjaa koko työsuhteelle. Kun perehdytys nähdään työyhteisössä koko työsuhteen elinkaaren kestävänä palvelupolkuna, se muuttaa koko ajatusta. Työsuhteiden ollessa nykyisin kestoltaan lyhyempiä, tutkimusten mukaan keskimäärin 2-3 vuotta, silloin sitouttamisen ajatustakin pitää muuttaa.


Kysymys kuuluu: “Miten sitoutamme henkilön nopeammin, jotta hän on tuottava 2-5 vuoden ajan ja mitä kehittymismahdollisuuksia voimme hänelle tuona aikana antaa? Miten luomme win-win tilanteen meille molemmille?”


On aika päästää irti vanhasta ajatuksesta “omistamme työntekijän ikuisesti”, kunnes hän eläköityy. Ei ole myöskään hedelmällistä lähteä rakentamaan uutta työsuhdetta negatiivisuuden kautta: “Ei niitä uusia työntekijöitä saada sitoutettua, ei kukaan viihdy enään yhdessä paikassa paria vuotta pidempään”.


Kun ajattelumallia muuttaa, on hyvä todennäköisyys, että myös toiminta muuttuu, jolloin voikin käydä niin, että työntekijä viihtyykin pidempään. Vastuullisen ja laadukkaan perehdytyksen ansiosta uusi työntekijä saadaan integroitua työyhteisöön nopeammin ja työn tekeminen on mielekästä selkeiden prosessin ja perehdytyksessä annetun laadukkaan työnopastuksen avulla.


"Perehdytyksen kehittäminen on oikeasti pidempi kestoinen investointi ja maksaa itsensä takaisin useammassa eri muodossa. Henkilöstön viihtyvyys, työhyvinvointi ja myös sitouttaminen ovat hyötyjä, joista koko työyhteisö nauttii pitkään. Ja samalla maine alkaa kiirimään hyvänä työnantajana, se on loistava valttikortti tulevaisuudessa.

Palvelu- ja perehdytyspolulla on suora yhteys työnantajamielikuvaan. Kun perehdytys on selkeä ja kattava, sillä lunastetaan lupaus, joka annetaan rekrytointivaihteessa. Kun tämä lupaus pitää, uusi henkilö sitoutuu paremmin ja pidemmäksi aikaa jolloin myös osaajapula alkaa helpottamaan.”

 

 

Seuraavaksi kerron sinulle, miksi perehdytyksen suunnitteluun on tärkeää panostaa. Lisäksi kerron siitä, millaiset vaikutukset suunnittelemattomalla perehdytyksellä voi olla.


On tärkeää muistaa, että jokainen työpaikka on erilainen ja perehdytysprosessia sekä sitouttamiskeinoja tulee valita sen mukaan, mikä sopii työpaikan tarpeisiin ja kulttuuriin parhaiten.

 

Tässä 10 [+ 1] vinkkiä sitouttaa:

 

1. Selkeät tavoitteet ja palaute: Työntekijöiden sitouttamisen kannalta on tärkeää, että työpaikka määrittelee selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen mittarit. Palaute on myös tärkeää, jotta työntekijät tietävät, miten he ovat suoriutuneet tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

2. Kannustava palkka, palkkiot ja edut ovat yksi tärkeimmistä keinoista, joilla työpaikat voivat sitouttaa työntekijöitä. Palkitseminen voi olla rahallista tai ei-rahallista, kuten esimerkiksi lisävapaapäivät tai työaikajoustot. Kilpailukykyinen palkkaus on yksi tärkeimmistä tekijöistä työntekijöiden sitouttamisessa. Kun työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä palkkaa, he voivat tuntea, että heidän työpanoksensa arvostetaan ja että työnantaja haluaa pitää heistä huolta. Palkitseminen voi olla tehokas tapa sitouttaa työntekijöitä. Yritykset voivat tarjota erilaisia palkitsemisjärjestelmiä, kuten bonuksia, palkankorotuksia tai muita etuja, jotta työntekijät voivat tuntea, että heidän työnsä arvostetaan.

 

3. Perehdytys, koulutus ja osaamisen kehittäminen on tärkeä tapa osoittaa, että työnantaja välittää työntekijöistään ja haluaa auttaa heitä kasvamaan ammatillisesti. Koulutus- ja kehittämismahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä työntekijöiden sitouttamisessa. Kun työntekijöillä on mahdollisuus oppia uusia taitoja ja kehittää osaamistaan, he voivat tuntea, että heidän työpanoksensa arvostetaan ja että heillä on mahdollisuus kehittyä urallaan. Työntekijän osaamisen kehittämistä kannattaa ajatella koko työsuhteen elinkaaren palvelupolkuna, joka alkaa perehdytyksestä ja päättyy työsuhteen päättymiseen. Työntekijät ovat yleensä motivoituneita, kun heillä on mahdollisuus kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Lakisääteisen perehdytyksen lisäksi yritykset voivat tarjota muita osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja, jotta työntekijät voivat kehittää taitojaan ja edetä urallaan yrityksessä.

 

4. Hyvä johtaminen on erittäin tärkeää työntekijöiden sitouttamisessa. Hyvät esihenkilöt osaavat motivoida, kannustaa ja arvostaa työntekijöitään. Hyvä johtajuus ja esihenkilötyö ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä työntekijöiden sitouttamisessa. Kun esihenkilöt ovat päteviä ja kannustavia, he voivat auttaa työntekijöitä kehittymään urallaan ja tuntea, että heitä arvostetaan ja että heidän panoksensa huomioidaan.

 

5. Hyvä työilmapiiri ja työhyvinvointi ovat tärkeitä työntekijöiden sitouttamisen kannalta. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä mielekkäästi ja että heidän hyvinvointiinsa kiinnitetään huomiota. Työnantajat voivat tukea työntekijöiden hyvinvointia esimerkiksi tarjoamalla työpaikkaliikuntaa, terveellistä ruokaa tai tarjoamalla mahdollisuuden käydä terveys- ja hyvinvointitarkastuksissa. Työpaikan ilmapiiri on ratkaisevan tärkeä tekijä työntekijöiden sitouttamisessa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri auttaa työntekijöitä tuntemaan olonsa mukavaksi ja turvalliseksi työpaikalla, mikä voi lisätä heidän sitoutumistaan yritykseen.

 

6. Osallistuminen päätöksentekoon ja mahdollisuus vaikuttaa lisäävät sitoutumista yritykseen. Työntekijöille tulisi antaa mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua päätöksentekoon aina, kun se on mahdollista. Työntekijöiden osallistuminen oman työn suunnitteluun lisää sitoutumista yritykseen. Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön, he voivat tuntea, että heidän työnsä on merkityksellistä ja että heillä on vaikutusmahdollisuus yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon auttaa työntekijöitä tuntemaan, että heillä on vaikutusmahdollisuus yrityksessä. Yritykset voivat tarjota foorumeita, joissa työntekijät voivat antaa palautetta ja jakaa ideoitaan työyhteisön kehittämiseksi. Näin työntekijät voivat tuntea, että he ovat osa yrityksen kehitystä ja se vahvistaa heidän sitoutumistaan yritykseen.

 

7. Selkeä ja avoin viestintä sekä hyvä vuorovaikutus yrityksen tavoitteista, päätöksistä ja suunnitelmista on tärkeää työntekijöiden sitouttamisen kannalta. Kun työntekijät tietävät, mitä yrityksessä tapahtuu, he tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja heillä on parempi käsitys siitä, miten he voivat tukea yrityksen tavoitteita. Hyvä vuorovaikutus on erittäin tärkeä työntekijöiden sitouttamiskeino, sillä se auttaa luomaan avointa ja rehellistä ilmapiiriä ja vahvistamaan työntekijöiden tunnetta siitä, että heitä arvostetaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Tärkeitä elementtejä hyvässä vuorovaikutuksessa ovat avoimuus, rehellisyys, kunnioitus ja kuuntelu. Hyvää vuorovaikutusta voi edistää toimimalla avoimesti ja rehellisesti, antamalla rakentavaa palautetta, kuuntelemalla ja ottamalla muiden mielipiteet huomioon päätöksenteossa.

 

8. Tiimityöskentely ja yhteisprojektit voivat lisätä työntekijöiden sitoutumista. Kun työntekijät työskentelevät yhdessä ja saavat aikaan tuloksia, he voivat tuntea ylpeyttä ja tavoitteiden saavuttamisen merkityksen. Projektien etenemisen ja onnistumisen kannalta tärkeää on, että projektiin osallistuvilla on hyvät taidot projektinhallintaan ja sujuvaan yhteistyöhön.

 

9. Joustavuus työnteossa, kuten mahdollisuus etätyöhön tai joustavampiin työaikoihin, voi olla erittäin tärkeä tekijä työntekijöiden sitouttamisessa. Kun työntekijät saavat valita, miten he työskentelevät ja milloin he tekevät työnsä, he voivat tuntea suurempaa hallintaa omaan työhönsä. Monet työntekijät arvostavat työpaikan joustavuutta, kuten mahdollisuutta etätyöhön tai joustavia työaikoja. Joustavuus auttaa työntekijöitä saavuttamaan paremman työn ja elämän tasapainon sekä lisää heidän sitoutumistaan.

 

10. Työntekijöiden arvostaminen on tärkeä osa työntekijöiden sitouttamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaista tunnustuksen antamista onnistumisista tai kiitollisuuden osoittamista työntekijöille heidän panoksestaan yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

11. Työn merkityksellisyys ja yhteiskuntavastuu: Monet työntekijät haluavat työskennellä yrityksissä, jotka ovat vastuullisia yhteiskunnan ja ympäristön suhteen. Yritykset voivat edistää yhteiskuntavastuuta tekemällä yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa tai toteuttamalla ympäristöystävällisiä käytäntöjä, jotta työntekijät voivat tuntea, että he ovat osa yritystä, joka välittää. Merkityksellisyyttä lisää myös itse työn tekemiseen liittyvät asiat, kuten se, että rutinii tehtäviä on mahdollisuus automatisoida ja työssä voi keskittyä paremmin niihin tehtäviin, jotka koetaan itselle merkityksellisinä.

 

Tarvitsetko selkeää polkua vastuullisen perehdytyksen luomiseen tai kehittämiseen työyhteisössäsi?


Lue lisää täältä.

viestinnän ja perehdytysprosessin kouluttaja hymyilevänä

Tilaa maksuton [sisäpiirin] sähköpostikirje 💌

Liittyessäsi sähköpostilistalleni saat aina ensimmäisten joukossa parhaat vinkit osaamisen kehittämiseen, perehdytysprosessin muotoiluun ja vaikuttavan viestinnän tekemiseen.

Tietosi ovat turvassa. Voit poistua listalta koska tahansa.